Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badania

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Podmiotowość samorządu terytorialnego a zakres jego zadań i kompetencji

Podmiotowość samorządu terytorialnego a zakres jego zadań i kompetencji

Redakcja: prof. dr hab. Mirosław Stec, dr hab. Katarzyna Małysa-Sulińska, prof. UJ

Spis treści:

1. Daniel Wacinkiewicz - Podmiotowość samorządu terytorialnego a zaspokajanie 
potrzeb wspólnoty samorządowej 
2. Krzysztof Chochowski - Podmiotowość publicznoprawna gminy a jej władztwo 
planistyczne i jego ograniczenia
3. Anna Fogel - Ograniczanie samodzielności gminy w planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym 
4. Jakub Krawczyk - Sfera podmiotowa jednostek samorządu terytorialnego 
w zakresie gospodarowania mieniem samorządowym
5. Tomasz Libera - Pomiędzy imperium a dominium – status prezydenta miasta na prawach powiatu na tle regulacji ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
6. Paweł Izdebski, Radosław L. Kwaśnicki - Ograniczenia wolności działalności gospodarczej 
jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie spółek prawa handlowego
7. Anna Kawecka, Grażyna Zalas - Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego podmiotem odpowiedzialnym za realizację zadań z pomocy społecznej na przykładzie domów pomocy społecznej 
8. Mikołaj Pułło - Podmiotowość samorządu terytorialnego w procesie weryfikacji decyzji jego organów – asumpt do rewizji dotychczasowego modelu dwuinstancyjności postępowania administracyjnego
9. Przemysław Kledzik - Problematyka podmiotowości samorządu terytorialnego w aspekcie statusu organu wykonawczego gminy w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
10. Katarzyna Szlachetko - Fundacje samorządowe
11. Agata Barczewska-Dziobek - Status prawny jednostek samorządu terytorialnego jako członków stowarzyszeń z udziałem osób fizycznych 
12. Bogusław Przywora - Lokalne grupy działania jako szczególnego rodzaju stowarzyszenia w procesie kształtowania społeczeństwa obywatelskiego – perspektywa konstytucyjnoprawna